img1
Genel Kurul Tarihi : 16.11.2023

GKK İLANLARI : 2016-1029 GKK İlanı    2015-956 GKK İlanı  2023 GKK İlanı

 

Samsun Ticaret Sicili No: 32564

 

 

 

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

Şirketimiz 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 16.11.2023 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’de Reşadiye Cad. No:14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya katılamayacak hissedarların aşağıda örneği görülen vekâletname örneğini noter onaylı olarak düzenlettirdikten sonra kendilerini temsil edecek vekillerine verebileceği gibi şirket merkezine de imza karşılığında ulaştırabilirler. 

2020 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve genel kurul toplantısının yapılacağı adreste sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 426 Maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan; “Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.” Hükmü uyarınca, ortaklarımızın genel kurula katılma ve oy kullanma haklarını kullanabilmeleri için Genel kuruldan en geç 2 iş günü öncesinde Şirketimiz paylarına zilyet olduklarını bildirmeleri zorunludur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir iş günü önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘’kısıtlamanın’’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

2020 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve genel kurul toplantısının yapılacağı adreste sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

 

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

 

 

 

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

 

MADDE  1- Yoklama, açılış, Toplantı Başkanının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 2- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2020 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 5- Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda 97.088.876 TL dönem net zararı hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak bir kar olmadığından ortaklara kar dağıtılmaması ve oluşan zararın geçmiş karları hesabından mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

MADDE 6- Şirketimizin 2021 ve 2022 yılları için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması hakkında karar alınması,

MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 8- Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 394 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 10- Dilek, temenniler ve kapanış

 

 

 

VEKALETNAME

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

 Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketinin 16/11/2023 tarihinde Reşadiye Cad. No:14 Cumhuriyet Mah. Beykoz/İstanbul adresinde saat 11:00’de yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim. 

 

 

 

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

 

 NOT : Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

 

 

 

 

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.

1960'larda otobüsçülüğün kalbi Sirkeci ve Laleli'de atarken, 1970 yılından itibaren Anadolu, Trakya ve Uluslararası Otobüs Terminalleri Topkapı'da dağınık olarak hizmet vermeye başladı.

1970 yılında Cemal Ulusoy başkanlığında otobüsçüler örgütlenerek Türkiye Otobüsçüler Cemiyeti'ni kurdu. İlerleyen tarihlerde bu cemiyet, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) adını aldı.

1 Haziran 1987 yılında UATOD üyeleri Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. (Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri Anonim Şirketi'ni) kurdular. Aynı yılın Aralık ayında UATOD olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bir anlaşma imzalanarak, "Yap, işlet, devret" modeliyle bugünkü Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Otogarı'nın yapılıp, işletilmesi kararlaştırıldı.

5 Mayıs 1994 yılında hizmete açılan İstanbul Otogarı, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmektedir.

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı